Conciliacions

Portal de Conciliacions

La conciliació és el tràmit previ abans de presentar una demanda judicial al Jutjat social. La finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte com acomiadaments, canvis substancials en les condicions de treball, etc. Si finalment hi ha demanda al Jutjat Social, cal acreditar l'intent de conciliació prèvia aportant el certificat de l'acta de conciliació. És doncs un tràmit obligatori, llevat d'alguns casos previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social. Es pot iniciar de forma telemàtica a través d'aquest portal (amb signatura electrònica) o bé presencialment. La papereta de conciliació s'ha d'adreçar als òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili dels interessats, a elecció de la persona sol·licitant. Aquest portal està disponible per als Serveis Territorials de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida i Catalunya Central, i per a les Unitats de Conciliació de Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Cornellà, Reus i Vic. 

 

Avís
Sobre el funcionament de les conciliacions als Serveis Territorials durant els mesos de juliol i agost:

Serveis Territorials a Barcelona:
Barcelona
  1.    A Barcelona el servei funcionarà tots els dies feiners amb els assenyalaments previstos.
  2.    Durant el període comprès entre els dies 8 i 26 d’agost, només es realitzaran actes de conciliació pel procediment ordinari.
  3.    El procediment ràpid per als acomiadaments amb previsió d’acord es reprendrà el dia 29 d’agost.
  4.    Quant a les representacions, durant el període del 8 al 26 d’agost se suspendrà el sistema de cita prèvia per a l’atorgament de representació apud acta; només es realitzaran representacions per als casos de necessitat urgent acreditada i que corresponguin a actes de conciliació dels Serveis Territorials de Barcelona

Unitats de conciliació
Les unitats de conciliació romandran inactives en les dates que, per a cadascuna, s’indiquen tot seguit:
     ·   Sabadell del 13 de juliol al 29 de juliol i del 16 d’agost al 29 d’agost
     ·   Terrassa del 8 d’agost al 8 de setembre
     ·   Granollers del 16 d’agost al 14 de setembre
     ·   Cornellà de l'1 d’agost al 31 d'agost
     ·   Mataró de l’1 d’agost al 21 d’agost.

Serveis Territorials a la Catalunya Central:
Les unitats de conciliació romandran inactives en les dates que, per a cadascuna, s’indiquen tot seguit:
     ·   Vic del 8 d’agost al 5 de setembre
     ·   Manresa del 28 de juliol a l’1 de setembre 

Serveis Territorials a Tarragona:
  1.     A Tarragona el servei funcionarà tots els dies feiners amb els assenyalaments previstos.
  2.     La unitat de Reus romandrà inactiva de l’1 al 31 d’agost

Serveis Territorials a Terres de l’Ebre:
Se suspendrà el servei de conciliacions i de representacions durant els períodes del 20 al 28 de juny i de l’1 al 26 d’agost


Informació
Representacions apud acta amb cita prèvia:

Als Serveis Territorials de Barcelona està establert el sistema de cita prèvia telefònica per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 persones treballadores). El telèfon de contacte és 93 622 04 00 (representacions).

A partir del 2 de maig de 2016 per comparèixer a atorgar representació individual per als actes de conciliació (empresa o fins a 10 treballadors) als Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre (Tortosa) cal demanar cita prèvia al número de telèfon 977 449 333.

Recordeu que és imprescindible identificar-se amb DNI/NIE i aportar documents originals. Si es tracta de persones jurídiques els documents exhibits hauran d'acreditar les facultats de representació que s’indiquen a l’art. 5.2 del RD 2756/1979. En el cas d’escriptura de poders de substitució, ha de constar expressament aquesta facultat.
 

Destacat
Requeriments tècnics del portal: 
1.  Sistema operatiu: Windows XP (*), Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 i Apple Mac.
     (*) El Windows XP no té actualitzacions per la qual cosa el programa Java no funciona correctament.
2.  Navegadors: Explorer, Mozilla (Firefox) i Safari.
     - El portal no està adaptat per fer servir els sistemes operatius Windows 10 i Windows Server 12 ni el navegador Edge.
3.  Adobe Reader 8.1.3 o superior. Es pot obtenir a http://get.adobe.com/reader/otherversions/. 
4.  Claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Es poden obtenir a http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/claus-publiques/?dms3override=23
5.  JVM (Java Virtual Machine) última actualització (es descarrega automàticament a http://www.java.com/es/). Les darreres actualitzacions de JAVA requereixen que s'agregui a la llista de seguretat del Tauler de Control de Java les 2 URLs següents: http://conciliacions.gencat.cat  i https://conciliacions.gencat.cat  (Podeu consultar el “Manual d’actualització de Java” que hi ha dins dels documents de suport del Portal de Conciliacions).
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya